Takarítson meg akár 40% költséget a 07/14/2024 megtörtént vásárlásával

és élvezze a nyaralást izzadás nélkül.

Pénzvisszafizetési garancia, ingyenes házhoz szállítás!

Felhasználási feltételek

1. Alapvető rendelkezések

Jelen Üzleti és Szállítási Feltételek (a továbbiakban: " Feltételek ") szabályozzák az adásvételi szerződés feleinek kapcsolatát, ahol egyrészt a HIGHTECH DEVELOPMENT LLC, 7950 NW 53RD STREET, SUITE 337, MIAMI, FL 33166 (a továbbiakban: "Eladó"), a másik oldalon pedig a vevő (a továbbiakban: " Vevő ").

Az Eladóval kapcsolatos további információk ezen a weboldalon az Üzemeltető részben találhatók.

vevő fogyasztót vagy vállalkozót jelent.

Fogyasztó az a személy, aki vállalkozási tevékenysége, illetve hivatása önálló gyakorlása körén kívül az Eladóval szerződést köt, vagy azzal más módon kereskedik.

Vállalkozó az a személy, aki saját számlájára és felelősségére kereskedelmi vagy hasonló módon önálló keresőtevékenységet folytat azzal a szándékkal, hogy ezt következetesen haszonszerzés céljából végezze. Fogyasztóvédelmi értelemben vállalkozónak kell tekinteni azt is, aki saját termelési, üzleti vagy hasonló tevékenységéhez kapcsolódóan, vagy hivatásának önálló gyakorlása során szerződést köt, vagy aki a vállalkozás nevében vagy nevében eljár. egy vállalkozó.

A vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, amelynek szerves részét képezi a szerződéskötést megelőző kommunikáció, a fizetési és szállítási feltételeket, valamint a reklamációs eljárásokat megismerte, és azokkal kifejezetten egyetért, szövege érvényes és hatályos a megrendelés elküldésének időpontjában.

A Vevő tudatában van annak, hogy az Eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlásával nem szerez jogot az Eladó vagy az Eladó szerződéses partnereinek bejegyzett védjegyeinek, szabadalmaknak, kereskedelmi nevének, cég- vagy terméklogóinak (stb.) használatára, kivéve, ha külön szerződésben másként állapodnak meg.

2. Szerződéskötés előtti kommunikáció

Az eladó tájékoztat erről

 1. megköveteli a vételár megfizetését, mielőtt a Vevő a teljesítést az Eladótól átveszi, vagy előleg vagy hasonló fizetési kötelezettség, ez a Vevő meghatározott szolgáltatások nyújtására vonatkozó igényére vonatkozik, ha azt ő igényli és biztosítja az eladó,
 2. a távoli kommunikációs eszközök költségei nem térnek el az alapdíjtól (az Ön üzemeltetőjének feltételei szerinti internet- és telefonkapcsolatok esetén az Eladó egyéb díjat nem számít fel, szerződéses szállításra ez adott esetben nem vonatkozik),
 3. Az áruk és szolgáltatások árai minden esetben az Eladó által üzemeltetett weboldalon vannak feltüntetve ÁFA-val és anélkül, valamint minden jogszabályban meghatározott díjat tartalmaznak, azonban az áruk és szolgáltatások kiszállításának költsége a választott módtól és szállítási szolgáltatótól, valamint a szállítás módjától függően változik. fizetés.
 4. Abban az esetben, ha a Vevő fogyasztó, a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől (az alábbiakban eltérő rendelkezés hiányában) tizennégy napon belül, amely akkor jár, ha
 • adásvételi szerződés, az áru átvételének napjától,
 • a szerződés, amelynek tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, az utolsó áruszállítás átvételének napjától számítva, míg ezt az elállást az ezeken az oldalakon található szerződéstől való elállási űrlapon kell elküldeni;
 • a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől:
  • a fogyasztó kívánsága szerint vagy személye számára módosított áruk szállításáról,
  • romlandó áruk szállításáról, valamint olyan áruk szállításáról, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más áruval,
  • a fogyasztó által kijelölt helyen és kérésére végzett javításról vagy karbantartásról; ez azonban nem vonatkozik a kért javításon kívüli utólagos elvégzésre vagy a kérttől eltérő pótalkatrészek szállítására,
  • a fogyasztó által a csomagolásból kivett és higiéniai okokból visszaküldeni nem lehetséges zárt csomagolású áruk kiszállításáról,
  • a szállításról vagy a szabadidő felhasználásáról, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat a meghatározott határidőn belül biztosítja,
 • a fogyasztó szerződéstől való elállása esetén a fogyasztó viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket, ha pedig távközlő eszközzel kötött szerződésről van szó, akkor az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru nem küldhető vissza. jellegükből adódóan a szokásos postai úton;
 • szerződést, vagy a vonatkozó adóbizonylatot az Eladó archívumában tároljuk
 • amennyiben a fogyasztónak panasza van, azzal az Eladó felügyeleti szervéhez fordulhat, vagy panaszt tehet felügyeleti vagy állami felügyeleti hatóságnál.
 •  

  3. Szerződés

  A Vevő a szerződés megkötésére vonatkozó javaslat elfogadásával az Eladó által üzemeltetett weboldalon az igényelt teljesítés (áru, szolgáltatás stb.) kosárba helyezésével kötheti meg a szerződést. Az Eladó munkatársa a vevőt a szerződés megkötésekor akár a helyszínen, akár telefonon, illetve emailben történő megrendeléskor segítheti. Mielőtt a Vevő a megrendelését kötelező erejűen visszaigazolná, a Vevőnek lehetősége van mind az általa kért teljesítést, mind a szállítást, mind a fizetési módot megváltoztatni, azaz ellenőrizni a megrendelésben megadott összes adatot. Az adásvételi szerződés a Vevő által a szállítási és fizetési mód kiválasztását követően a megrendelés elküldésével, valamint a megrendelés Eladó általi elfogadásával jön létre, az adattovábbítás során felmerülő hibákért az Eladó nem vállal felelősséget. Az Eladó a szerződés létrejöttét haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztató e-mailben.

  Az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi szövegét a megrendelés kézhezvételéről szóló jelen visszaigazoláshoz csatoljuk. Az így létrejött szerződés (beleértve a kialkudott árat is) csak a felek megállapodása alapján vagy jogi okok alapján módosítható vagy mondható fel. Ez alól az eljárás alóli kivételekért lépjen a Megrendelés menüpontra.

  A megkötött szerződést az eladó a megkötésétől számított legalább öt évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig archiválja a sikeres teljesítése érdekében, és a közreműködő harmadik fél számára nem hozzáférhető. a felek. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk jelen Általános Szerződési Feltételekben olvashatók, ahol ez a folyamat egyértelműen le van írva.

  Az adásvételi szerződéssel az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlás tárgyát képező terméket a Vevőnek átadja, és lehetővé teszi számára a termék tulajdonjogának megszerzését, a Vevő pedig vállalja, hogy a terméket átveszi és a megállapodás szerinti vételárat a Vevő részére megfizeti. Eladó.

  Az Eladó fenntartja a termék tulajdonjogát, ezért a Vevő csak a vételár teljes kifizetése után válik a termék tulajdonosává.

  Az Eladó a dolgot, valamint a dologra vonatkozó dokumentumokat a Vevőnek átadja, és lehetővé teszi a Vevő számára a dolog tulajdonjogának megszerzését a szerződés szerint.

  Az Eladó a termék Vevő részére történő átadásának kötelezettségét akkor teljesíti, ha a teljesítés helyén lehetővé teszi számára a tétel kezelését és erről időben értesíti.

  Ha az Eladó a terméket elküldi, a terméket a fuvarozónak átadva a Vevő részére történő szállításra átadja a Vevőnek, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben a szállítási szerződésből eredő jogait gyakorolja, az Eladó átadja a terméket csak akkor adja át a Vevőnek, ha a terméket a fuvarozó átadja neki.

  Az Eladó a megvásárolt terméket a megbeszélt mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a Vevőnek.

  Ha az Eladó a megbeszéltnél nagyobb mennyiséget szállít, az adásvételi szerződés erre a többletmennyiségre is létrejön, kivéve, ha a Vevő azt indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja.

  Ha nem állapodnak meg a dolog szállítási módjában, az Eladó becsomagolja a dolgot a kialakult szokások szerint; ha nem, akkor a tárgy megőrzéséhez és szállítás közbeni védelméhez szükséges módon. Hasonlóképpen az Eladó gondoskodik a tétel tárolásáról.

  A Vevő hibás teljesítéshez való joga azon a hibán alapul, amely a termék hibáján keletkezik, amikor a kárveszély átszáll a Vevőre, még akkor is, ha az csak később válik nyilvánvalóvá. A Vevő jogát olyan utóbb keletkezett hiba is alapozza meg, amelyet az Eladó valamely jogszabályi kötelezettségének megszegésével okozott.

  A Vevő az árut a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja, miután a termék károsodásának veszélye átszáll rá, és megbizonyosodik annak tulajdonságairól és mennyiségéről.

  A sérülés kockázata az áru átvételével száll át a Vevőre. Ugyanilyen hatással jár, ha a Vásárló nem veszi át a terméket, még akkor sem, ha az Eladó engedélyezte számára a használatát.

  Az a vagyoni kár, amely azután keletkezett, hogy az anyagi kár kockázata Vevőre átszállt, nem érinti a vételár fizetési kötelezettségét, kivéve, ha a kárt az Eladó valamely jogszabályi kötelezettségének megszegésével okozta.

  Ha az egyik fél a dolog átvételét késlelteti, a másik félnek joga van a dolgot a késedelmes számlájára történő előzetes bejelentést követően megfelelő módon eladni, miután a késedelmesnek további ésszerű átvételi határidőt ad. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a fél késik a fizetést, aminek feltétele a tétel kézbesítése.

  Az Eladó kötelezettségei

  Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé azért, hogy az áru átvételkor hibája ne legyen. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy a termék már az átvételkor hibás volt.

  A vásárló a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni, de ez nem vonatkozik:

  1. olyan hiba miatt alacsonyabb áron eladott termék esetén, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg,
  2. a dolog szokásos használatából eredő elhasználódásáért,
  3. használt dolog esetén olyan hibára, amely megfelel annak a használatnak vagy elhasználódásnak, amely a vevő átvételekor már megvolt, vagy
  4. ha a dolog természetéből az következik.

   

  Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a Vevőt, ha a Vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy a hibát a Vevő maga okozta.

  Ha a terméknek olyan hibája van, amelyért az Eladó felelősséggel tartozik, és alacsonyabb áron értékesített vagy használt termékről van szó, a Vásárlót a termék cseréjének joga helyett ésszerű árengedményre jogosult.

  Jelentős szerződésszegés

  Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegés, a Vevőnek joga van

  • a hibát új, hibátlan termék szállításával vagy hiányzó áru szállításával eltávolítani, ha ez a hiba jellegéből adódóan nem aránytalan, ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a Vevő kizárólag a termék pótlását követelheti. ezt a részt, ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, és különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a vevőnek joga van a hibát ingyenesen eltávolítani;
  • a hiba kijavítása a termék javításával,
  • a vételárból ésszerű kedvezményért, ill
  • elállni a szerződéstől.

   

  A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően haladéktalanul tájékoztatja az Eladót ezen jogok közül, hogy melyiket választotta. A Vevő választása az Eladó beleegyezése nélkül nem változtatható meg, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amelyről később kiderül, hogy javíthatatlan. Ha az Eladó a hibát/hibákat ésszerű időn belül nem távolítja el, vagy értesíti a Vevőt, hogy a hibát nem távolítja el, a Vevő a hiba elhárítása helyett ésszerű engedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat. a szerződésből. Ha a Vevő nem választja meg időben a jogát, ugyanazok a jogok illetik meg, mint a jelentéktelen szerződésszegés esetén, ti. lent.

  A vevő-fogyasztónak joga van az ésszerű árengedményre akkor is, ha az Eladó nem tudja számára kifogástalan állapotú új terméket szállítani, a terméket megjavítani vagy alkatrészét kicserélni, abban az esetben is, ha az Eladó a helyzetet ésszerű időn belül nem orvosolja. vagy ha a jogorvoslat jelentős nehézségeket okozna.

  Kisebb szerződésszegés

  Hibás teljesítés esetén enyhe szerződésszegésnek minősül az, ha a Vevőnek joga van a hibát eltávolítani és/vagy a teljesítés vételárából ésszerű kedvezményt kapni.

  Amíg a Vevő nem gyakorolja a vételárból való engedményhez való jogát, vagy el nem áll a szerződéstől, az Eladó a hiányzót szállíthatja, illetve a jogszabályi hibát kijavíthatja. Az egyéb hibákat az Eladó saját belátása szerint eltávolíthatja, például a termék kijavításával vagy új termék szállításával.

  Ha az Eladó az áru hibáját nem távolítja el időben, vagy megtagadja az áru hibájának elhárítását, a Vevő a vételárból ésszerű engedményt követelhet és/vagy elállhat a szerződéstől. A Vevő az Eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását.

  A Vevőnek joga van eltávolítható hiba esetén is új terméket szállítani vagy alkatrészt kicserélni, ha az áru a hiba kijavítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem használható megfelelően. Ilyen esetben a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől.

  Új termék átvételekor a Vevő az eredetileg leszállított terméket saját költségén visszaküldi az Eladónak.

  Ha a Vevő a hibát indokolatlan késedelem nélkül nem jelentette be, miután azt az kellő időben elvégzett ellenőrzés és a kellő gondosság során felfedezhette, a bíróság nem biztosítja számára a hibás teljesítés jogát. Rejtett hiba esetén ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hibát nem jelentették indokolatlan késedelem nélkül, miután azt a Vevő kellő gondossággal felfedezhette, de legkésőbb a termék átadásától számított két éven belül.

  Az Eladó minőségi garanciával vállalja, hogy az áru a rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz és/vagy a megszokott tulajdonságait meghatározott ideig megőrzi. A jótállási vagy használati idő feltüntetése a csomagoláson vagy a reklámban szintén ilyen hatásokkal jár. Garancia adható a cikk egyes részeire is.

  A jótállási idő a termék Vevőhöz történő átadásától kezdődik. Ha a termék a szerződésnek megfelelően került kiszállításra, az csak a tételnek a vevő által meghatározott helyre történő átadásától számít. Ha a megvásárolt terméket nem az Eladó kívánja üzembe helyezni, a jótállási idő az áru üzembe helyezésétől kezdődik, ha a Vevő az áru átvételétől számított legkésőbb három héten belül elrendelte az üzembe helyezést és megfelelően és időben biztosította a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést.

  A Vevőt nem illeti meg a jótállás, ha a hibát a kárveszély Vevőre való átszállását követően az Eladón kívülálló külső esemény okozta.

  4. A szerződéstől való elállás

  A fogyasztó szerződéstől való elállása

  A fogyasztónak joga van tizennégy napon belül elállni a szerződéstől. Az előző mondat szerinti időszak a szerződés megkötésének napjától számít, és ha az

  1. adásvételi szerződés, az áru átvételének napjától,
  2. szerződés, amelynek tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, az utolsó áruszállítás átvételének napjától és/vagy
  3. szerződés, amelynek tárgya a rendszeres ismételt termékértékesítés, az első termékértékesítés átvételének napjától.

  Az Eladó a Weboldalon a szerződéstől való elállási nyilatkozat mintájának kitöltésével és elküldésével lehetővé teszi a fogyasztó számára az elállást, melynek elfogadását az Eladó indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában visszaigazolja a Fogyasztónak.

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles utólag indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül az Eladónak átvett árut saját költségén megküldeni vagy átadni.

  A Fogyasztó az árut hiánytalanul, hiánytalan dokumentációval, sértetlenül, lehetőség szerint tisztán, az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amelyben az árut átvette.

  Ha a fogyasztó a megadott határidőn belül úgy dönt, hogy eláll, javasoljuk, hogy az árut a mellékelt kísérőlevéllel együtt, az adásvételi szerződéstől való elállás lehetséges indokával (nem feltétellel), a vásárlás számával együtt juttassa el az Eladó címére. dokumentumot és a feltüntetett bankszámlaszámot, az elállás lebonyolításának felgyorsítása érdekében, hogy az összeget egyéb áru vásárlására jóváírás formájában lehívják-e.

  A fogyasztó az eladóval szemben csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az árunak a tulajdonságaira és jellegére tekintettel a kezeléséhez szükségestől eltérő módon történt.

  Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül visszaküldi neki a szerződés alapján tőle azonos módon kapott valamennyi pénzeszközt.

  Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a fogyasztónak, mielőtt a fogyasztó átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldték az Eladónak.

  A fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt ajándékot vagy egyéb promóciós kedvezményt adnak, úgy az Eladó és a Vevő között ajándékozási szerződés jön létre, azzal a feltétellel, hogy a fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállási jogának érvényesítése esetén az ajándékozási szerződés létrejön. érvénytelen, és a fogyasztó a visszaküldött áruval együtt köteles visszaküldeni a kapcsolódó ajándékokat, beleértve mindazt, amivel gazdagodott. Abban az esetben, ha ezeket nem küldik vissza, ezek az értékek a fogyasztó jogalap nélküli gazdagodását jelentik. Ha az indokolatlan gazdagodás tárgyának kiadása nem lehetséges, az Eladónak joga van a szokásos ár összegű pénzbeli kártérítésre.

   

  Elállás elégedettségi garancián belül

  Az áru 14 napon túli, általában 50-100 napon belüli visszaküldésére (a továbbiakban: " Elégedettségi garancia ") a jelen szabályok az irányadók.

  Eladó lehetővé teszi a fogyasztó számára az elállást a szerződéstől való elállási nyilatkozatának kitöltésével és elküldésével a weboldalon, így az Eladó indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában visszaigazolja a fogyasztó elfogadását.

  Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az Eladóhoz átvett árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállástól számított tizennégy napon belül saját költségén elküldeni vagy átadni.

  A Fogyasztó az árut hiánytalanul, hiánytalan dokumentációval, sértetlenül, lehetőség szerint tisztán, az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amelyben az árut átvette.

  Amennyiben a fogyasztó úgy dönt, hogy eláll az elégedettségi garanciától, javasoljuk, hogy az elállási nyilatkozat felgyorsítása érdekében az árut a mellékelt kísérőlevéllel együtt, az adásvételi szerződéstől való elállás lehetséges indokával együtt juttassa el az Eladó címére. (nem feltétel), a vásárlási bizonylat számával és a megadott bankszámlaszámmal vagy annak feltüntetésével, hogy az összeget egyéb áru vásárlására jóváírás formájában lehívják-e.

  A fogyasztó az eladóval szemben csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru jellegére és tulajdonságaira tekintettel a kezeléséhez szükségestől eltérő módon történt.

  Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított harminc munkanapon belül visszaküldi neki a szerződés alapján tőle azonos módon kapott valamennyi pénzeszközt.

  Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a fogyasztónak, mielőtt a fogyasztó átadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az Eladónak.

  A fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt ajándékot vagy egyéb promóciós kedvezményt adnak, úgy az Eladó és a Vevő között ajándékozási szerződés jön létre, azzal a feltétellel, hogy a fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállási jogának érvényesítése esetén az ajándékozási szerződés létrejön. érvénytelen, és a fogyasztó köteles a kapcsolódó ajándékokat a visszaküldött áruval együtt visszaküldeni, beleértve mindazt, amivel gazdagodott. Abban az esetben, ha ezeket nem küldik vissza, ezek az értékek a fogyasztó jogalap nélküli gazdagodását jelentik. Ha az indokolatlan gazdagodás tárgyának kiadása nem lehetséges, az Eladónak joga van a szokásos ár összegű pénzbeli kártérítésre.

  Az eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja az Elégedettségi Garancia teljesítését az áruk és tartozékaik hiánya vagy sérülés (leesés, ütközés stb.), vagy az áru egyéb minőségromlása (pl. az áru módosítása) esetén. az eladó által nem jóváhagyott személy stb.), vagy az áru eredeti állapotába való visszaállításával kapcsolatos költségek követelésének joga. Ezeket az esetleges költségeket az áru vételárából, valamint a fizetési művelethez kapcsolódó költségeket, valamint a posta és csomagolás költségeit levonjuk. Az elégedettségi garancia nem érvényesíthető a részletben vásárolt árukra, valamint azokra a zárt csomagolású árukra, amelyeket a fogyasztó a csomagolásból kivett, és higiéniai okokból nem küldhető vissza (pl. hosszabbító adapterek különböző testrészekre).

  Az eladó felhívja a figyelmet, hogy az Elégedettségi garancia feltétele egyedi terv elkészítése, amelyet a vevő a használati útmutatóban felsorolt elérhetőségeken, vagy a weboldalon egyedi tervhez minta nyomtatvány kitöltésével és elküldésével igényelhet. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, a készülék vásárlásakor érvényes vételár 40%-ának megfelelő lemondási díjat számít fel.

  Elállás egyéb esetekben

  A vevő nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új termék szállítását, ha a terméket abban az állapotban nem tudja visszaküldeni, ahogyan azt átvette. ez nem vonatkozik

  1. ha a Vevő a hibát a hiba felfedezése előtt használta,
  2. ha a termék hibájának feltárása céljából végzett ellenőrzés következtében állapotváltozás következett be,
  3. ha a Vevő tettével vagy mulasztásával nem tette lehetetlenné a termék változatlan állapotban történő visszaküldését, vagy
  4. ha a Vevő a dolgot a hiba felfedezése előtt eladta, elfogyasztotta, vagy rendeltetésszerű használat során megváltoztatta a dolgot; ha ez csak részben történt meg, a Vevő visszaadja az Eladónak azt, amit még vissza tud küldeni, és kártérítést fizet az Eladónak azon összeg erejéig, amennyi hasznot húzott a termék használatából.

   

  Ha a Vevő a hibát időben nem jelenti be, elveszti a szerződéstől való elállás jogát.

  5. Az információk biztonsága és védelme

  A Vevő adatait az Eladó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és a megrendelésének feldolgozásához használja fel. E célból a Vevő adatai a szállítmánynak a Vevő által megadott címre történő kézbesítését biztosító szolgáltatónak, részletfizetéssel értékesítőnek vagy fuvarozónak is továbbíthatók.

  A Vevő jogosult tájékoztatást kérni az Eladótól személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

  A vásárló hozzájárulását adja az eladónak e személyes adatoknak a megkötött adásvételi szerződés tárgyának teljesítése érdekében történő gyűjtéséhez és feldolgozásához, valamint az eladó marketingcélú felhasználásához (különösen kereskedelmi üzenet küldéséhez, telemarketinghez), az elállás időpontjáig. írásban kifejezi egyet nem értését ezzel a feldolgozással. Ebben az esetben az elektronikus űrlap is írásbeli nyilatkozatnak minősül, különösen a jelen weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. A vevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, és joga van helyesbíteni azokat (az említett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, ideértve a hibás állapot magyarázatának és eltávolításának jogát, valamint egyéb törvényes jogait ezen adatokkal kapcsolatban. Az eladó is feldolgozhatja úgynevezett „cookie-k” az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében, a „cookie-k” vagy hasonló eszközök céljára vonatkozó 95/46/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban.

  Remarketing és egyéb marketingeszközök

  Az eladó úgynevezett remarketinget alkalmaz ezen az oldalon. Ez egy módja annak, hogy újra felvegye a kapcsolatot az ügyféllel, aki már egyszer felkereste az oldalt, és lehetővé teszi számukra, hogy a számítógépén tárolt fájl segítségével újra megtekintsék a hirdetést. Az Eladó hirdetése harmadik feleken, például Google-n keresztül jelenik meg különböző weboldalakon, így előfordulhat, hogy Ön több helyen is látja ugyanazt a hirdetést.

  Ezt a "cookie-knak" nevezett fájlok teszik lehetővé, amelyek az oldal meglátogatásakor az Ön számítógépére kerülnek. A cookie a felhasználó számítógépén tárolt kis fájl, amelyben a felhasználó által meglátogatott weboldalakon használt beállítások és egyéb információk tárolódnak. Ha nem szeretne cookie-kat kapni erről az oldalról, ezt közvetlenül a Google hirdetési beállítások oldalán vagy a Hálózati hirdetések ezen oldalán teheti meg. Kezdeményezés .

  6. Üzemidő

  Rendelések az Eladó webáruházain keresztül: a nap 24 órájában, a hét minden napján, egész évben.

  7. Árak

  Minden ár szerződéses ár. Az online e-shopban az árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az árak véglegesek, azaz tartalmazzák az áfát, vagy minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak az áru vásárlásakor és beszerzésekor fizetnie kell, ez nem vonatkozik a szállítási díjra, a szállítási díjra és az eszközköltségre. távoli kommunikáció. Az akciós árak korlátozott ideig vagy a készlet erejéig érvényesek.

  8. Rendelés

  A vevő a teljesítést (árut vagy szolgáltatást) a megrendeléskor érvényes áron kapja meg. Ez az ár a megrendelésben és a megrendelés átvételét igazoló üzenetben kerül feltüntetésre.

  Az alábbi módokon tudtok rendelni:

  1. az Eladó elektronikus áruházaiban (a továbbiakban: e-shop);
  2. emailben
  3. telefonon

   

  Az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy a rendeléseket az e-shopon keresztül adja le.

  9. Fizetési feltételek

  Az eladó elfogadja a következő fizetési feltételeket:

  1. készpénzes fizetés vásárláskor,
  2. banki átutalással történő előleg fizetés,
  3. fizetés online fizetési kártyával egy internetes fizetési portálon keresztül,
  4. utánvéttel az áru átvételekor (a készpénzt a szállító veszi át a megrendelőtől)
  5. részletben (kizárólag abban az esetben, ha a vevő teljesíti a részletfizetést biztosító társaság ezen weboldalon vagy a szolgáltató honlapján felsorolt feltételeit),
  6. fizetés PayPal-on keresztül

  Az áru a teljes fizetésig és átvételig az Eladó tulajdonában marad, de az áru sérülésének kockázata az áru Vevő általi átvételével száll át.

  10. Szállítási feltételek

  Az árut a kiválasztott szállítási szolgáltatással küldheti el a vevőnek. A második-harmadik munkanapig történő kiszállítás feltétele, hogy a megrendelés 12:00 óráig megérkezzen. Az ezt követően beérkezett rendelések megérkezése további 1 munkanapot vesz igénybe.

  A vevő köteles a szállítmány állapotát (csomagok száma, szalag sértetlensége, doboz sérülése) haladéktalanul a szállítónál ellenőrizni a mellékelt fuvarlevél szerint. A vevő jogosult megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő küldemény átvételét, mert a küldemény például hiányos vagy sérült. Amennyiben a Vevő az ily módon sérült küldeményt a fuvarozótól átveszi, a sérülés leírása szükséges a fuvarozó átadás-átvételi jegyzőkönyvében.

  A hiányos vagy sérült küldeményt haladéktalanul el kell küldeni az Eladónak, a fuvarozóval kárjelentést kell készíteni, és indokolatlan késedelem nélkül meg kell küldeni az Eladónak e-mailben vagy postai úton. A küldemény hiányosságának vagy külső sérülésének további követelése nem fosztja meg a Vevőt az áru igénylésének jogától, de lehetőséget ad az Eladónak annak bizonyítására, hogy nem sérti az adásvételi szerződést.

  11. Jótállási feltételek

  Az árukra vonatkozó jótállási idő legalább 24 hónap. A vásárlási bizonylat általában jótállási jegyként szolgál. Élettartamra szóló jótállást jelent egy dologra (termékre) az ilyen megvásárolt dolog (termék) teljes normál élettartamára. A Dolog (termék) élethosszig tartó támogatása az Eladó e-mailes vagy telefonos támogatását jelenti, amely a termék jótállásának teljes időtartamára érvényes, az ilyen kommunikáció (hívások) költségei a Vevőt terhelik.

  12. Záró rendelkezések

  Jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve azok részeit is, 2023. október 23-tól hatályosak és hatályosak, és hatályon kívül helyezik az Általános Szerződési Feltételek korábbi változatát, ideértve annak részeit is, amelyek ezen a weboldalon elektronikusan elérhetők.